Łatwiej o pomoc publiczną na ochronę środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska już obowiązuje.
Rozporządzenie ma na celu określenie programu horyzontalnej pomocy publicznej, umożliwiającego przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania (ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na realizację wybranych przedsięwzięć, bez konieczności powiadamiania Komisji Europejskiej w przypadku udzielenia takiego wsparcia.
Rozporządzenie określa rodzaje przedsięwzięć i inwestycji mogących otrzymać pomoc publiczną, między innymi na działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Określony został także katalog kosztów kwalifikowanych, metodyka ich obliczania oraz forma i intensywność pomocy, jaka może być udzielona.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska
 

Położenie

Porannej Rosy, nr dz. 630/9, 627/5
05-250 Słupno
Polska