Zmiany w ustawie o OZE proponowane przez IEO

Uwagi i propozycje Instytutu Energetyki Odnawialnej dotyczące rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W odpowiedzi na zaproszenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych na wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przeprowadził całościową analizę i ocenę rządowego projektu.

„Po pięciu latach pracy rządu nad nową regulacją IEO nie proponuje jednak odrzucenia najnowszej wersji projektu ustawy o OZE skierowanego do Sejmu. IEO wnosi o wprowadzenie zasadniczych zmian w projekcie w taki sposób, aby zachowując jego strukturę logiczną nadać obecnym przepisom sens merytoryczny bardziej odpowiadający celowi regulacji i duchowi dyrektywy o promocji OZE, którą regulacja ma z założenia wdrażać. Propozycje IEO dotyczą zarówno zmian/korekt w treści obecnego projektu ustawy, jak i dodania do niego kluczowych elementów „prosumenckich”, niesłusznie w nim pominiętych i pozbawiających obecny projekt rządowy znamion rozwiązania systemowego.”

IEO zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z nagłą i niezrozumiałą zmianą kierunku prac rządu nad przedmiotową regulacją, jaka miała miejsce w 2013 roku. Według IEO, w efekcie tych zmian projekt ustawy niemal całkowicie zatracił prosumencki i obywatelski charakter na rzecz wsparcia dużych koncernów energetycznych.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

IEO chce zaprzestania fikcyjnego wspierania mikroinstalacji w projekcie ustawy o OZE i proponuje promocję najmniejszych instalacji prosumenckich, możliwych do realizacji w każdym gospodarstwie domowym. Kluczowym elementem nowej propozycji IEO jest podział obszaru mikroinstalacji OZE na przedziały do 3 kW, do 10 kW i do 40 kW oraz dobranie wsparcia w postaci taryf FiT odwrotnie proporcjonalnych do wielkości mocy. Według analiz IEO takie rozwiązanie jest nie tylko uzasadnione społecznie i gospodarczo, ale także pod względami ekonomicznymi wygrywa z kosztami obecnego systemu wparcia i kosztami wdrożenia projektu ustawy o OZE z aukcyjnym systemem wsparcia.

Potrzebę podziału obszaru mikroinstalacji OZE i nadanie priorytetu dla największego wsparcia najmniejszym instalacjom IEO uzasadnia m.in. danymi z Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynika, że do końca pierwszego półrocza do sieci przyłączono zaledwie 312 mikroinstalacji o mocy łącznej ok 1,7 MW, co jest jednym z najniższych wskaźników rozwoju mikroinstalacji w całej Europie. Niekorzystnym zjawiskiem jest też spadek zużycia energii wyprodukowanej z mikroinstalacji na potrzeby własne z 37% w 2013 roku do 29% w 2014 roku, co w tym przypadku (wbrew zapowiedziom rządu ) zwiększa koszty bilansowania, które są największe dla dużych źródeł. Wprowadzenie taryf FiT umożliwiającej rozwój wszystkich rodzajów mikroinstalacji przy zachowaniu największego wsparcia dla źródeł najmniejszych rozwiązuje ww. problemy.

Propozycje IEO zakładają również zmiany/korekty w treści obecnego projektu ustawy związanego z systemem aukcyjnym i współspalaniem. IEO proponuje aby system aukcyjny dotyczył tylko źródeł o mocy powyżej 1 MW, mniejsze źródła powinny pozostać w systemie wsparcia zielonymi certyfikatami, a mikroinstalacje powinny być objęte system realnego wsparcia instalacji prosumenckich. Ponadto aukcje powinny być organizowane w zagregowanych (tworzących warunki do uczciwej konkurencji) „koszykach technologicznych” dla technologii o najwyższej dojrzałości rynkowej.

Według IEO, „wsparcie dla współspalania oparte w praktyce albo na imporcie biomasy albo zabieraniu jej zasobów z bardziej efektywnych segmentów rynku OZE powinno być ograniczone czasowo do maksymalnie 5 lat od daty pierwszego uruchomienia dotychczas funkcjonujących instalacji, bez prawa uzyskania koncesji na nowe instalacje tego typu.”

Według  analizy IEO, średnie koszty wsparcie specjalnymi taryfami prosumenckimi w okresie od 2020 roku wyniosłyby ok. 320 mln zł/rok, podczas gdy analogiczne koszty wsparcia dużych źródeł OZE w systemie aukcyjnym wynoszą ponad 4 mld zł/rok. Średnia dopłata do 1 kWh energii produkowanej w mikroinstalacjach wynosiłaby 0,11 zł/kWh, czyli o połowę mniej niż obecna cena świadectwa pochodzenia płacona dla dużych instalacji OZE.

Pełna treść: "Uwagi i propozycje Instytutu Energetyki Odnawialnej dotyczące rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii"