Instalacja PV do 150 kWp po nowelizacji ustawy o OZE 2023 na złoszenie ? => NIE

Spis treści

1. Instalacje do 150 kWp na zgłoszenie ? NIE !
2. Różnice w procedurach
3. Umowy na dokumentację projektową vs umowy na montaż
4. Warunki przyłączeniowe => kluczowy etap


1. Czy faktycznie jest tak jak sugerują niektóre reklamy, że instalację 150 kWp wybudujemy na zgłoszenie tak jak mikroinstalację ?

Odpowiedź jest krótka: niestety NIE

W rzeczywistości nowa procedura jest bliższa procedurze dla instalacji 1 MWp niż 50 kWp.

Tyle musisz zapamiętać aby mieć prawidłowy ogólny obraz sytuacji.

Poniżej szczegółowa analiza z podstawami prawnymi:

Nowelizacja ustawy o OZE z dnia 7 lipca 2023 wprowadziła w interesującej nas dziedzinie zmianę polegającą na dodaniu tylko JEDNEGO znaku (!) tj. cyfry: 1 (jeden).

Mowa o art. 3 ust. 2) tejże nowelizacji, który to artykuł wprowadził nowe brzmienie art. 29 ust. 4 pkt. 3) lit. c (artykuł zdejmujący obowiązek uzyskania PnB oraz wprowadzający uzgodnienie ppoż):

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia [....] wykonywanie robót budowlanych polegających na:
[...] 3) instalowaniu :

[...] c) [...] urządzeń fotowoltaicznych o mocy [...] nie większej niż 150 kW [...],

zmiana: "niż 150 kW"

2. Co się NIE zmieniło ?

Przede wszystkim nie zmieniła się definicja mikroinstalacji (pozostaje 50 kW). Tym samym nie zmienił się tryb przyłączenia dla instalacji innych niż mikroinstalacja (50 kW +) i pozostaje dotychczasowa procedura uzyskania warunków przyłączeniowych.

Tak, to są te warunki, o których było tyle artykułów, że kończą się masowymi odmowami: link

3. Co zatem z pozostałymi elementami dotychczasowej procedury ?

Aby legalnie wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy do 150 kWp, należy:

1a. Pozyskać Wypis Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - jeżeli obszar, na którym planowana jest inwestycja taki posiada

1b. Uzyskać Warunki Zabudowy (WZ) - w przypadku gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Tutaj musimy na chwilę się zatrzymać. Analiza ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek uzyskania WZ przy zmianie sposobu zagospodarowania terenu (budowa instalacji gruntowej) ale również zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Ta druga zmiana (dot. obiektu) ma z kolei baardzo obszerną definicję i w kontekście instalacji dachowej obejmuje min. zmiany obciążeń czy zmianę uwarunkowań ppoż.

Jednocześnie stanowisko urzędów odnośnie wymogu uzyskania warunków zabudowy dla instalacji dachowych bardzo często będzie bazowało na uproszczonym podejściu do wymogów opisanych w ustawie i zamykało się stwierdzeniem, że "nie robimy nowej zabudowy => nie ma obowiązku wydawać WZ":

Podobne wyłączenie dla instalacji dachowych znajdziemy w aktualnych wzorach wniosków o wydanie Warunków Przyłączeniowych z OSD:

Jednocześnie w przypadku OSD jest mowa o oświadczeniu inwestora. To znaczy, że to inwestor bierze na siebie odpowiedzialność za interpretację litery prawa a nie jest tak, że OSD interpretuje to w taki czy inny sposób.

Rekomendacja:

Najlepiej wysłać zapytanie do właściwego urzędu wydającego WZ dla danego rejonu i uzyskać bezpośrednią odpowiedź o obowiązku lub jego braku ich uzyskania i nie rozstrzygać tej kwestii samemu.

2. Uzyskać Warunki przyłączenia (WP) do sieci dystrybucyjnej => tu przed złożeniem wniosku sensownie jest wykonać analizę zapotrzebowania energetycznego

3. Opracować i uzgodnić z OSD projekt techniczny (PT) wraz z telemechaniką (obowiązek uzgodnienia projektu technicznego będzie zapisany w wydanych warunkach przyłączeniowych)

4. Uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ppoż

5. Wybudować instalację fotowoltaiczną i zgłosić ją do KM PSP

6. Przeprowadzić odbiory i zrobić energetyzację instalacji (testy i sprawdzenia zgodnie z kodeksami sieci NC Rfg)

7. Zrobić Wpis do Rejestru Małych Wytwórców prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki

W całej procedurze pomijamy jedynie jeden punkt - czyli Pozwolenie na budowę, tj. odpadnie nam jeden wniosek wysyłany do Starostwa Powiatowego, odpadnie kierownik budowy, tablice i dziennik budowy.

3. Na co należy zwrócić uwagę konstruując z klientem umowę na 150 kWp ?

Rozbić ją na części.

a) dokumentacja techniczna na 50 kWp oraz pozyskiwanie zezwoleń i dokumentacja na rozbudowę do 150 kWp

Tutaj znajdzie się analiza profilu mocy i symulacje pracy zakładu w różnych wariantach realizacji instalacji PV. To tu będzie uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż projekt instalacji 50 kWp uwzględniający przyszłą rozbudowę. Dalej tutaj robimy pozostałe części, czyli warunki zabudowy (WZ) => jeśli będzie konieczne, warunki przyłączeniowe (WP) i projekt techniczny (PT) w zakresie pozwalającym na jego uzgodnienie u OSD. Jednocześnie zakres automatyki w PT zależy od uzyskanych WP a na nie będziemy czekać nawet 120 dni.

Jakie to są koszta ? Poziom 25k+ netto. Po szczegółowy cennik w wersji edytowalnej z opisem wszystkich etapów zgłoś się przez formularz przez zakładkę "Zleć projekt".

b) dostawa i montaż mikroinstalacji do 50 kWp

Wykonalność tej części jest zagwarantowana, wykonanie bazuje na dokumentacji opracowanej w pkt. a) i procedujemy z tym szybko, nie czekamy na część dokumentacji dot. rozbudowy do 150 kWp.

c) rozbudowa do 150 kWp

Tutaj w przeciwieństwie do umowy z pkt. b) nie powinniśmy wyceniać instalacji pod klucz. Wynika to z tego że:

  • rozbudowę przyjdzie nam realizować np. za pół roku albo i więcej*
  • nie znamy zakresu i kosztów telemechaniki (a w zależności od aktualnego stanu rozdzielni klienta może być to rząd 70k+ netto), które poznamy dopiero otrzymawszy WP
  • warto mieć na uwadze, że instalacje poniżej 200 kWp nie będą wymagały telesterowania a jest to istotna pozycja kosztowa - często instalacja 199 kWp będzie lepszym pomysłem niż 230 kWp ze względu na niższe wymogi w zakresie telemechaniki 

Tutaj w umowie najlepiej rozdzielać koszty samej instalacji od kosztów "modernizacji przyłącza" u inwestora.

*Odnośnie czasu realizacji: w przeciwieństwie do instalacji z Pozwoleniem na Budowę (PnB), w których faktycznie nielegalne jest "wbicie łopaty" przed uzyskaniem pozwolenia, tutaj faktycznie możemy od razu zamontować całe 150 kWp, uruchomić tylko 50 a pozostałe 100 pozostawić nieprzyłączone.

Zasadniczo taki wariant będzie uzasadniony, jeśli wiemy, że aktualnie są dobre ceny na komponenty, klientowi jest na rękę poniesienie kosztów w danym kwartale i klient jest świadomy, że może nie dostać warunków przyłączeniowych na instalację on-grid i być zmuszonym na wykonanie instalacji z blokadą wypływu energii do sieci => tę kwestię rozstrzygamy na pierwszym etapie w ramach analizy mocy.

 

4. Warunki Przyłączeniowe

Jak już zdążyliśmy się zorientować to uzyskanie Warunków Przyłączeniowych (WP) determinuje wykonalność instalacji.

Czy konieczność uzyskania warunków przyłączeniowych dotyczy każdej instalacji?

Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 50 kW, musimy złożyć wniosek o warunki przyłączenia do sieci u odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Określa on wymagania do spełnienia, by bezpiecznie i skutecznie podłączyć instalację do sieci, zgodnie z wytycznymi dystrybucyjnymi.

Aktualizacja ustawy o OZE z 2023 nie wprowadza zmian w tym zakresie. Tylko instalacje o mocy do 50 kW kwalifikują się do zgłaszania jako mikroinstalacje do OSD. Jak już wiemy instalacje o mocy powyżej 50 kW, nawet te o mocy do 150 kW, nie są uważane za mikroinstalacje.

Jakie są koszty związane z uzyskaniem warunków przyłączenia?

Składając wniosek o przyłączenie instalacji na średnim lub wysokim napięciu, trzeba uiścić zaliczkę na rzecz Operatora Sieci Dystrybucyjnej - 30 zł za każdy 1 kWp mocy. W przypadku nieotrzymania warunków, zaliczka jest zwracana. Dla instalacji o niskim napięciu zaliczka nie jest wymagana.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Wśród załączników wymaga się m.in.:

  • tytułu prawnego do działki,
  • warunków zabudowy lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub oświadczenia (patrz analiza wcześniej),
  • schematu instalacji, planu przyłącza oraz kart urządzeń do instalacji,
  • wypełnienia karty z danymi technicznymi transformatora

Jak długo czekać na warunki przyłączenia od OSD?

Zgodnie z przepisami:

  • dla wysokiego napięcia – 150 dni,
  • dla średniego napięcia – 120 dni,
  • dla niskiego napięcia – 30 dni.

W pewnych okolicznościach termin może być przedłużony o 60 dni.

Co dalej po uzyskaniu warunków?

Warunki przyłączeniowe są ważne przez 2 lata. OSD dostarcza wzór umowy przyłączeniowej z informacjami o opłatach i harmonogramie przyłączenia. Należy ją podpisać w ciągu 2 lat od uzyskania warunków.

Po uzyskaniu warunków, następnym krokiem jest modernizacja układu przyłączenia, obejmująca m.in.: telesygnalizację łączników, telepomiar prądu, napięcia, mocy czynnej i biernej, system reagujący na sygnał od OSD (przerywający generację mocy czynnej w czasie określonym przez OSD), implementację systemu łączności (np. system TETRA) czy wymianę przekładników napięciowych.

Elementy te muszą być ujęte w opracowanym projekcie technicznym, który wysyłany jest do OSD na uzgodnienie.