Wnioski o warunki przyłączeniowe

Dotyczy instalacji o mocy powyżej 50 kWp tj. te dla których należy wystąpić o wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych a nie składa się zgłoszenia mikroinstalacji.

Dane, których potrzebujemy w celu opracowania dokumentacji tj. wniosku z załącznikami:

- schemat zasilania obiektu z pokazaniem punktu wpięcia instalacji PV

- dane do opracowania schematu elektrycznego instalacji PV

- opisowe określenie lokalizacji falowników  -> np. "na zewnątrz budynku / w pomieszczeniu rozdzielni głównej oraz zaznaczenia ich np. na rzucie z Google maps"

- opisowego określenia lokalizacji PWP/GWP oraz zaznaczenia ich np. na rzucie z Google maps 

- zaznaczenia lokalizacji rozdzielnicy głównej np. na rzucie z Google maps 

- pełne dane Inwestora w tym:

* nr konta bankowego oraz nazwa banku Wnioskodawcy 
* imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy Wnioskodawcy 
* nr księgi wieczystej / odpis z KW / akt notarialny (opcjonalnie)

- informację jaka jest moc przyłączeniowa obiektu 
- kod PPE/ nr licznika
- załączenie tabliczki znamionowej transformatora zawierającej poniższe dane:
 * Producent,
 * Typ,
 * Moc znamionowa,
 * Napięcie znamionowe DN,
 * Napięcie znamionowe GN,
 * Zakres regulacji napięcia,
 * Procentowe napięcie zwarcia,
 * Grupa połączeń
 * Ilość transformatorów

- informację czy przygotować pełnomocnictwo do złożenia wniosku o WP w imieniu Inwestora czy przygotowane przez nas dokumenty będą składane we własnym zakresie