Odnawialne Źródła Energii w gminie Trzebnica - aktualności

Przedź do sekcji:

1. Komunikaty / aktualności

2. Informacje o projekcie

3. Regulamin i wzór Wniosku o Grant

 

 

 

Aktualizacja z 03.10.2018: Uzupełniono llisty o Wnioski złożone w ramach naboru dodatkowego do dnia 03.10.2018. Przejdź do wyników.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 17-09-2018 r

Ogłoszono nabór dodatkowy do grupy II projektów. Przejdź do komunikatu.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 12-09-2018 r

Opublikowano Wyniki naboru Wniosków o Grant przyjmowanych do 10.09.2018. Przejdź do wyników.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 27-08-2018 r

Opublikowano wzór Wniosku o Grant wraz z Załącznikami. Przejdź do wzoru Wniosku.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 22-08-2018 r

Opublikowano zaktulizowany Regulamin wraz z załącznikami. Przejdź do Regulaminu.

Zmiany: dodano litery f) i g) w rozdziale 2.2:

"f) Potencjalny Grantobiorca występuje jako płatnik na fakturze za energię elektryczną w ramach Umowy Kompleksowej na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji lub uzyska przedmiotowy status najpóźniej do dnia 31.12.2018

g) budynek jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego lub w przypadku budynków w budowie, dla których nie dokonano jeszcze odbiorów, uzyskany zostanie statusu legalnego użytkowania (zgonie z prawem budowlanym) tj. co najmniej pozwolenie na użytkowanie (odbiór częściowy) najpóźniej do dnia 31.12.2018"

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 21-08-2018 r

W związku z odpowiedzią Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie aktualizacji Regulaminu Konkursu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie konkursu wg. poniższego harmonogramu:

 • 27.08.2018 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń elektronicznych (menu "Wyślij Zgłoszenie") dla pierwszej tury zgłoszeń

  • przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o założenie konta

  • wysłanie zgłoszenia elektronicznego jest obligatoryjne dla dalszego uczestnictwa w kolejnych etapach naboru

  • uruchomienie kolejnych tur dla zgłoszeń wysyłanych po tym terminie (lista rezerwowa) będzie uwarunkowane od dostępności środków

 • do 02.09.2018 - analiza zgłoszeń przez doradcę energetycznego i wysyłanie mieszkańcom propozycji doboru instalacji do zapotrzebowania energetycznego

  • wszelkie powiadomienia są wysyłane wyłącznie przez stronę oze.trzebnica.pl - doradcy energetyczni nie przychodzą do mieszkańców

  • po akceptacji proponowanego zestawu OZE zostanie wysłane powiadomienie o możliwości pobrania i wydrukowania Wniosku o Przyznanie Grantu

 • 04.09.2018 (wtorek) - rozpoczęcie przyjmowania wydrukowanych Wniosków o Przyznanie Grantu wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta

  • liczy się kolejność złożenia zgłoszenia na biurze podawczym

 • 10.09.2018 - zakończenie przyjmowania Wniosków o Przyznanie Grantu

  • Wnioski składane po terminie trafiają na listę rezerwową

 • 17.09.2018 - planowane zakończenie analizy poprawności formalnej i rozpoczęcie wizji lokalnych przez audytora

  • dane audytora zostaną wysłane na zarejestrowany adres email

  • audytor weryfikuje stan techniczny budynku wskazanego jako miejsce montażu i wykonuje dokumentację zdjęciową oraz pomiary pod zaprojektowanie instalacji

 • Opracowanie projektów koncepcyjnych

  • w oparciu o wykonane pomiary wykonywany jest projekt koncepcyjny (rozłożenie instalacji na dachu / gruncie / w budynku)

  • projekt jest opracowywany bezkosztowo dla mieszkańców zakwalifikowanych na listę podstawową (nie dotyczy listy rezerwowej)

 • Wybór wykonawcy

  • w oparciu o opracowaną specyfikację definiującą minimalne wymagane parametry energetyczne mieszkaniec wybiera wykonawcę instalacji wg. dodatkowych instrukcji / wskazówek, które zostaną przesłane mieszkańcom

 • Podpisanie Umowy o Przekazanie Grantu

 • Realizacja inwestycji

 • Złożenie Wniosku o Refundację i rozliczenie Grantu

Szczegółowe informacje będą publikowane w miarę przechodzenia do kolejnych etapów realizacji oraz na zarejestrowane adresy email uczestników projektu.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 03-07-2018 r

W związku z koniecznością aktualizacji Regulaminu konkursu, który musi zostać zatwierdzony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP)  i przedłużającą się procedurą jego zatwierdzenia, informujemy, że Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane wraz z zatwierdzonym Regulaminem po zakończeniu w/w procedury.

Zapraszamy Państwa do wysyłania zgłoszeń elektronicznych. Kolejność wysłania kwestionariusza nie będzie miała znaczenia na kwalifikację w konkursie.

Data rozpoczęcia konkursu oraz warunki naboru zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na niniejszej oraz wysłane w odrębnej wiadomości do wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Osoby, które wysłały zgłoszenie elektroniczne (i podały poprawny numer tel. komórkowego) otrzymają również powiadomienie SMS.

=============================================

Nasz projekt został skierowany do dofinansowania !

W wyniku naszych działań w procedurze odwoławczej, dzięki którym uzyskaliśmy dodatkowe dwa punkty oraz przesunięciu dodatkowych środków dla konkursu 3.1c nasz projekt będzie realizowany.

Zapraszamy mieszkańców budynków jednorodzinnych do udziału w projekcie polegającym na montażu mikroinstalacji OZE z dotacją do 85%.

Budynek jednorodzinny jest definiowany wg. Prawa Budowlanego: "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku.

Każdorazowo instalacje będą dobierane do rocznego zużycia energii elektrycznej wg. informacji wprowadzonych w zgłoszeniu elektronicznym. Co do zasady energia z instalacji nie jest energią na sprzedaż, tylko na potrzeby własne. Przewiduje się systemu fotowoltaiczne bez akumulatorów oraz zestawy: instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła.

Przewiduje się realizację trzech rodzajów instalacji:

a) sama instalacja fotowoltaiczna

(zestaw typu "on-grid" - przyłączony do sieci, pracujący w systemie "opustów" bez akumulatorów).

b) instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU)

c) instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła do CO / CWU

Założenia do konkursu zostały zaprezentowane podczas spotkania z mieszkańcami w dn. 02.07.2018 - osoby, które nie uczestniczyły mogą zapoznać się z prezentacją ze spotkania (pobierz pdf).

Dodatkowe informacje techniczne o instalacjach fotowoltaicznych (PV):

1. Zapoznaj się z informacjami o planowanej instalacji (pobierz)  lub przeczytaj informacje zamieszczone w dziale PV Wiki

=============================================

Informacje o Projekcie

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z OZE oraz redukcja emisji CO2 i niskiej emisji poprzez montaż mikroinstalacji OZE obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczne (on-grid, z możliwością oddawania nadwyżek energii do sieci) oraz pompy ciepła.

Wartość projektu: 3 760 266,10 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 181 594,46 zł

Efekty realizacji projektu:
Efekt rzeczowy i energetyczny:

a) Gmina Zawonia:
liczba instalacji PV 101
liczba pomp ciepła 26
sumaryczna moc instalacji PV 388 kWe
sumaryczna moc pomp ciepła 65 kWt

b) Gmina Trzebnica:
liczba instalacji PV 60
liczba pomp ciepła 30
sumaryczna moc instalacji PV 267,80 kWe
sumaryczna moc pomp ciepła 170,00 kWt

Efekt ekologiczny / redukcja emisji w projekcie:
Roczna produkcja energii z OZE: 661,08 Mwhe+t
Uniknięta emisja CO2: 442,41 Mg / rok

=============================================

Regulamin i wzór Wniosku o Grant