Wnioski o Mój Prąd

Do wniosku o Mój prąd potrzebne są nast. dokumenty:

Wypełnić, podpisać i odesłać w formie skanu:

a.       Pełnomocnictwo (stanowiące załącznik do wiadomości) – odesłać wszystkie strony

b.       Oświadczenie o dokonaniu płatności (za wszystkie faktury, wypisać na oświadczeniu: numery faktur + kwoty + daty zapłaty)

c.       Formularz uzupełniony i podpisany

d.       Dodatkowo do magazynu energii należy przygotować protokół odbioru wg wzoru w załączniku podpisany przez klienta i wykonawcę oraz oświadczenie wnioskodawcy o zgłoszeniu magazynu energii do OSD

 

Przesłać skany dodatkowych dokumentów:

a.       Zaświadczenie o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci OSD z datą przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci - pismo z energetyki

b.       Dokument energetyki, z datą potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia mikroinstalacji PV do sieci

c.       Potwierdzenie konta bankowego - może być dowolne potwierdzenie przelewu z historii przelewów

d.       Faktury  - wszystkie faktury za montaż instalacji (zaliczkowe - jeśli były i końcową)

 

Mając komplet dokumentów, należy wystawić zadanie przez stronę: https://www.solwis.pl/zamow/projekt (pola dot. projektowania zostawiamy puste, jedynie w nazwie zadania wpisujemy "Mój Prąd")

INFORMACJA:

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania. Tabliczka powinna być umieszczona w widocznym miejscu lokalizacji inwestycji - np. na budynku/ogrodzeniu - wzór tabliczki w załączniku