Dotacje na OZE

Pozyskujemy dotacje na fotowoltaikę oraz pompy ciepła. Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą zarówno dokumentację techniczną wraz z dokumentacją środowiskową jak i studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie z załącznikami. Mamy w tym doświadczenie.

Lista programów:

1. Komentarz wstępny (ważne)

2. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

1. Komentarz wstępny

Poniżej prezentujemy listę programów, które w najbliższych latach będą napędzały rynek OZE, w szczególności rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce.

Lista ta ma zaprezentować, przede wszystkim skalę dotacji, które będą przyznawane na OZE, w tym na fotowoltaikę w najbliższych latach. W każdym z programów poziom dofinansowania ustalany jest indywidualnie z inwestorem, natomiast co do zasady poziomem bazowym jest 85%.

Jednocześnie należy pamiętać, że :

  • w większości programów z naborem konkursowym, składając wniosek o dotację, należy załączyć specjalistyczne projekty oraz biznes plan

    • w przypadku większych instalacji (powyżej 40 kW), niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, która to procedura, jest procedurą długotrwałą i w momencie ogłoszenia naboru wniosków, jest już za późno na jej procedowanie

  • w związku z powyższym, sugerujemy rozpoczęcie prac nad uzyskaniem niezbędnych zezwoleń (co najmniej warunki zabudowy, decyzja środowiskowa)

3. Regionalne Programy Operacyjne

1) Dolnośląskie:

Gospodarka nisko-emisyjna - 1 mld 448 mln zł (350 mln euro)

Ponad 350 mln z RPO zarząd województwa chce przeznaczyć na gospodarkę nisko-emisyjną. W ramach tego priorytetu dofinansowanie miałyby otrzymać inwestycje w odnawialne źródła energii.

2) Lubelskie:

Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - 654 mln zł (158 mln euro)

3) Opolskie:

Wsparcie gospodarki nisko-emisyjnej - 499 mln zł (120,6 mln euro)

4) Lubuskie:

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej - 477 mln zł (115,3 mln euro)

5) Małopolskie:

Regionalna polityka energetyczna - 1 mld 572 mln zł (380 mln euro)

6) Mazowieckie:

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - 511 mln zł (123,6 mln euro)

  • 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - 48,4 mln euro
  • 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym - 75,2 mln euro

7) Podkarpackie:

Czysta energia - 1 mld 235 mln zł (298,5 mln euro)

8) Podlaskie:

Gospodarka niskoemisyjna, w tym OZE - 746 mln zł (180,5 mln euro)

9) Pomorskie:

Energetyka (głównie efektywność energetyczną i energia ze źródeł odnawialnych - 1 mld 46 mln zł (252,9 mln euro)

10) Śląskie:

Efektywność energetyczna, OZE, gospodarka niskoemisyjna - 3 mld 642 mln zł (880,3 mln euro)

11) Świętokrzyskie:

Projekty energetyczne - 695 mln zł (168 mln euro)

12) Warmińsko-mazurskie:

Efektywność energetyczna - 1 mld 20 mln zł (246,7 mln euro)

13) Wielkopolskie:

Energia - 1 mld 714 mln zł (414,3 mln euro)

14) Zachodniopomorskie:

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej - 782 mln zł (189 mln euro)

15) Łódzkie:

Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska - 1 mld 530 mln (370 mln euro)

16) Kujawsko-Pomorskie:

Energetyka i gospodarka niskoemisyjna – 275 mln zł (66,5 mln euro) 

 

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę oraz rozbudowę:

·         lądowych farm wiatrowych;

·         instalacji na biomasę;

·         instalacji na biogaz;

·         sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a także w ograniczonym zakresie, jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów:

·         modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

·         modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;

·         zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;

·         budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE;

·         zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie  energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków;

·         wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych).

Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

·         ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

·         przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),

·         systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów

·         zarządzania budynkiem;

·         budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją

·         dotychczasowych źródeł ciepła;

·         instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,

·         instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

·         instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Działania powyższe mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

 

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

Budżet przyjętego przez rząd Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro. W programie uwzględniono również odnawialne źródła energii.

W dokumencie pod nazwą: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, odnajdziemy informację o sposobie ubiegania się o środki: poprzez JST, gminy czy związki gmin. 

Maksymalna wysokość pomocy została określona na 2 mln złotych na beneficjenta, z czego co najmniej 36,37% środków kwalifikowanych musi pochodzić z jego środków własnych.